מידע על זכויותך

 1. איסור פיטורי עובד בגין שירות מילואים
  1. חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה) (להלן: "החוק") אוסר לפטר עובד בשל שירותו במילואים, קריאתו לשירות מילואים או שירותו הצפוי בשירות מילואים, לרבות בשל תדירותו או משכו של שירות המילואים.
  2. בנוסף, החוק אוסר לפטר עובד מכל סיבה שהיא –
   • בתקופת היותו במילואים.
   • במהלך 30 ימים מתום שירות המילואים – לגבי עובד ששירת במילואים מעל יומיים רצופים.
   • וזאת מלבד אותם מקרים שבהם ניתן למעסיק היתר פיטורים מיוחד מאת ועדת התעסוקה במשרד הביטחון.
  3. בהתאם לחוק כפיטורים ייחשב גם אי חידוש חוזה עבודה לתקופה קצובה (תקופה מוגדרת מראש שתאריך ההתחלה והסיום שלה מצוינים בחוזה) שהוא אחד מאלה:
   • חוזה עבודה לתקופה קצובה של 12 חודשים או יותר.
   • חוזה עבודה לתקופה הפחותה מ 12 חודשים שהאריך או שחידש העסקה קודמת של העובד שהיתה לפני ובסמוך לתחילת תוקפו של החוזה.
  4. במקביל חל איסור אפליה, לרבות בתנאי העבודה ובפיטורי עובד שהוא חייל מילואים בשל שירות מילואים מכוח חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, ותביעה בעניין זה ניתן להגיש בבית הדין האזורי לעבודה.
 2. זכות תביעה לעובד שפוטר במהלך או בתום שירות מילואים ללא היתר פיטורים מיוחד מאת ועדת התעסוקה במשרד הביטחון.
  עובד שפוטר ללא היתר רשאי לתבוע את המעסיק בהגשת תביעה לוועדת התעסוקה במשרד הביטחון ובנוסף להגיש תלונה נגד המעסיק ביחידת האכיפה של חוקי העבודה במשרד העבודה.
  • ועדת התעסוקה מוסמכת להחליט על –
   • מתן צו המורה למעסיק להחזיר את העובד לעבודה.
   • מתן צו המורה למעסיק לשלם פיצויים בסכום השווה ל- 5 פעמים השכר שקיבל או שהיה זכאי לקבל עבור חודש העבודה הסמוך לפיטוריו, או בסכום השווה ל-5 פעמים השכר הממוצע במשק, או מטעמים מיוחדים לפסוק פיצויים בסכום אחר שתקבע.
   • מתן צו משולב – להחזרה לעבודה ולמתן פיצויים.
   • על החלטת וועדת התעסוקה ניתן לערער לבית הדין האזורי לעבודה תוך 20 ימים ממועד מסירת ההחלטה לצדדים.

על החלטת וועדת התעסוקה ניתן לערער לבית הדין האזורי לעבודה תוך 20 ימים ממועד מסירת ההחלטה לצדדים.

משרד הביטחון מפעיל מערך סיוע משפטי חינמי הניתן על-ידי עורכי דין מומחים בדיני עבודה  לחיילי מילואים שפוטרו מעבודתם עקב שירות המילואים בכפוף לתנאים.

במניין ימי ההודעה המוקדמת לפיטורים אין למנות את 30 הימים שלאחר תום שירות המילואים כלומר תקופת ההודעה המוקדמת תתחיל רק לאחר שחלפו 30 ימים מסיום שירות המילואים.

במידה וניתנה הודעה מוקדמת לפני שירות המילואים תיעצר תקופת ההודעה המוקדמת עם תחילת השירות והיא תימשך לאחר שחלפו 30 ימים מתום השירות.

על מעסיק בפועל חל איסור לגרום לכך כי קבלן כוח אדם יפטר עובד בניגוד להוראות חוק חיילים משוחררים. אם ועדת תעסוקה קבעה כי עובד פוטר בניגוד לחוק על המעסיק בפועל להוכיח כי לא הוא שגרם לפיטורי העובד. בידי ועדת התעסוקה הסמכות ליתן צו העסקה המורה להחזיר את העובד לעבודה ו/או לקבוע פיצוי.

יצוין כי הוראות חוק חיילים משוחררים לא יחולו על פיטורים של עובדי קבלן כוח אדם בתום תקופת העסקה של 9 חודשים (או 15 חודשים לפי העניין) בה מועסק עובד על ידי קבלן כוח אדם, אלא אם קבעה ועדת התעסוקה אחרת, מטעמים מיוחדים שירשמו.

הגשת תביעה לתשלום עבור תקופת המילואים מאת הביטוח הלאומי

***  המידע נלקח, בין היתר, מאת האתר של ביטוח הלאומי יש ליידע את הפונים כי עקב המצב  ייתכנו שינויים ועדכונים על ידי הביטוח הלאומי ועל כן מומלץ לעקוב באופן שוטף אחר העדכונים באתר הביטוח הלאומי ותחת הרובריקה יומן עדכונים בנושא זכויות בתקופת מלחמת חרבות ברזל באתר הביטוח הלאומי.  

חלה על כל מי שנקרא לשירות מילואים פעיל, כולל בצו חריג כגון צו 8 ומי ששירת שירות יומי או חצי יומי (שירות מילואים המתחיל לאחר השעה 16 ונמשך עד 6 שעות הכולל זמני נסיעה), מי שנקרא לאימון על פי חוק שירות עבודה בשעת חירום, בני נוער ועובדים שהשתתפו בחינוך קדם צבאי (גדנ"ע).

מי לא זכאי

שוטרים, סוהרים ואנשי משמר הכנסת מקבלים שכר ממשרד האוצר ולא מהמוסד לביטוח לאומי.

סכום התגמול המינימלי הועלה ל –  310.52 ₪ ליום ו-9,316 ₪ לחודש החל מ 1.1.2024.

 1. אופן חישוב התגמול

בחישוב יילקחו בחשבון דמי מחלה, דמי לידה, תמורת חופשה, תגמולי מילואים, דמי אבטלה ודמי פגיעה בעבודה.

*** תגמול באשר לשירות מילואים של חלק מהחודש, מקרים נוספים (סטודנטים/ מובטלים) ו/או עובדים ששכרם עלה  החל מ 1.1.2022 ראה הסבר וחישוב באתר הביטוח הלאומי.

*** ניתן לבדוק סכום התגמול המשוער במחשבון המוסד לביטוח לאומי באתר.

 1. אופן הגשת תביעה

משרתים במילואים  –

שכירים – תגמול המילואים ישולם למעסיקים והעובדים ימשיכו לקבל שכר רגיל  מהמעסיק ללא שינוי.

עצמאים – קבלת תשלום אוטומטית מספר ימים לאחר קבלת האישור מצה"ל.

מי שסיים את השירות במהלך חודש אוקטובר- יקבל תקבול מספר ימים לאחר תום השירות. 

מי שתקופת השירות תמשיך גם בחודש נובמבר – יקבל את התגמול של חודש אוקטובר בתחילת נובמבר. 

אזרחים שלא עובדים וסטודנטים – קבלת תשלום אוטומטית בתחילת חודש נובמבר מבלי להגיש תביעה.  תגמול בסכום מינימאלי בסך של 215.17 ליום.

 1. ביצוע התשלום –
 1. ניכוי דמי ביטוח לאומי, דמי ביטוח בריאות ומס הכנסה

במקרים בהם עובדים שכירים מגישים תביעה אישית, ינוכו דמי ביטוח בריאות בלבד.

 1. הפרשות לביטוח פנסיוני, קרן השתלמות וקופות גמל
 1. שירות מילואים מעבר לשעות העבודה
 1. מימון נסיעות בתחבורה הציבורית

לחיילי מילואים באמצעות כרטיס רב קו ומי שבוחרים להגיע ברכב פרטי זכאים להחזר חלקי עבור הוצאות הנסיעה – ר' פירוט נוסף באתר המילואים של צה"ל.

 1. פיצוי על אובדן הכנסה לבני משפחה של משרתי מילואים ופיצוי חד פעמי מהקרן להוקרה, סיוע ותגמול למשרתי ומשרתות המילואים

משרד הביטחון וצה"ל הקימו את הקרן להוקרה, סיוע ותגמול למשרתי ומשרתות המילואים. החל מ 15.11.2023 ניתן להגיש אליה בקשות שונות לפיצוי, ובין היתר בגין אובדן/פגיעה בהכנסה של בן/בת זוג של משרתי מילואים בצו 8 בעת המלחמה, כאשר הפגיעה או אובדן ההכנסה הם כתוצאה משירות המילואים של בן/בת הזוג, ושלהם לפחות ילד אחד עד גיל 14 או ילד עם צרכים מיוחדים עד גיל 21.

הפיצוי יינתן גם לבן או בת זוג לשעבר ששותפים לגידול הילד עם משרת המילואים או לבן משפחה אחר אם הוא הורה יחידני.

ניתן להגיש לקרן בקשות לפיצוי נוסף, כגון החזר חד פעמי על בעלי מקצוע בתקלות בית שוטפות בגובה עד 500 ש"ח למשק בית.

קבלת הפיצוי מותנית בקריטריונים שונים, כגון, שירות מילואים מעל 8 ימים, אי מתן כפל פיצויים ועוד, כמפורט באתר הקרן המופיע באתר המילואים או בטלפון 1111 שלוחה 4.

 1. איסור פיטורי בני זוג של משרתי מילואים מכוח חוק הגנה על עובדים בשעת חירום (הוראת שעה- חרבות ברזל), התשפ"ד-2023

איסור פיטורי עובדים שהם בני זוג או שההורה האחר של ילדם משרתים כחיילים (סדיר, קבע ומילואים) או של מי שמנוי בסעיף 11 לחוק בשל היעדרות לצורך השגחה על ילדיהם הנמצאים עימם, השגחה עקב שירות בן הזוג או ההורה האחר במילואים.

המנויים בסעיף 11: מי שנקרא בצו שירות עבודה לפי חוק שירות עבודה בשעת חירום, שוטרים, סוהרים, עובדי שב"כ ומוסד, חבר ארגון עזר לפי חוק ההתגוננות האזרחים ועובד בגוף הצלה כהגדרתו בפקודת המשטרה וביניהם מד"א וכבאות והצלה.  

הוראת השעה חלה מיום 7.10.23 עד 7.1.24 ולשר העבודה יש סמכות להאריכה בתקופות נוספות שלא יעלו על שנה. – הוארך עד 1.3.2024.

 1.  שעת היעדרות לעובד/ת בגין שירות מילואים של בן/בת הזוג

        עובדות ועובדים שיש להם ילד/ה מתחת לגיל 13 זכאים להיעדר מהעבודה שעה ביום בתקופה

        שבני זוגם נמצאים במילואים – בהתאם לתנאים כגון: מדובר בשירות מילואים מעל 5 ימים,

        העובד/ת מועסק/ת במשרה מלאה ועוד. הזכות הינה להיעדרות בתשלום שכר ללא הפחתה

        מכסת החופשה או המחלה של העובד/ת. כמו כן הזכות אינה באה בנוסף לזכות אחרת

        שיש להורים להיעדרות בתשלום.