תנאי שימוש

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של הסתדרות העובדים הכללית החדשה (להלן: "האתר"),  הגלישה והשימוש באתר כפופים לתנאי השימוש במפורטים מטה ועל כן נבקשך לקוראם במלואם ובעיון.

 

כללי

1.       האתר מנוהל ומופעל על ידי הסתדרות העובדים הכללית החדשה (להלן: "ההסתדרות") ו/או מי מטעמה. אנא הקפד לעיין ולהתעדכן בתנאי שימוש אלה מאחר ועצם השימוש של כל אדם ו/או גוף הגולש ו/או צופה ו/או עושה שימוש בכל דרך אחרת, במישרין או בעקיפין, באתר, לרבות בכל תוכן ו/או שירות בו (להלן: "המשתמש"), מהווים הסכמה מצדו לתנאי השימוש באתר, לרבות תנאי מדיניות הפרטיות המפורטים להלן, כפי שיעודכנו מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי של ההסתדרות (להלן: "תנאי השימוש" ו-"מדיניות הפרטיות", לפי העניין).

2.       מובהר, כי תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ובכל מקום בתנאי שימוש אלה, בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה. כמו כן מובהר, כי כללי שימוש אלה חלים בקשר לאתר, בכל מכשיר קצה של המשתמש, ממנו תתבצע הגישה אליו.

3.       בתנאים אלה, המונח "תוכן" או "תכנים", משמעם מידע מכל מין וסוג, לרבות תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור קולי, או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות כל תמונה, צילום, איור, הנפשה, תרשים, דמות, הדמיה, סרטון, קובץ קולי או מוסיקלי, תוכנה, קובץ קוד מחשב, יישום, סימן, סמל וצלמית.

4.       הפרסומים באתר נועדו לסייע לציבור הרחב על ידי מתן מידע כללי, ראשוני ובלתי מחייב בלבד. המידע הניתן כאן אינו מחליף, מוסיף, גורע או משנה מהוראת כל דין או נוהל והוא כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת, אין בו כדי לחייב את ההסתדרות או ליצור זכויות שאינן מוקנות בהוראת כל דין והוא אינו יכול לשמש כבסיס לכל הליך משפטי ו/או אחר. 

5.       ההסתדרות לא תשא באחריות להתאמת האתר לצורכי המשתמש. כמו כן, ההסתדרות  או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות ביחס לתכנים באתר, ותכנים ביישומי תוכנה שהורדו ישירות באמצעות האתר או שהופעלו כתוצאה מהשימוש באתר.

6.       ההסתדרות לא תשא באחריות לטעויות או לשגיאות בחומר המוצג באתר, לתוכנם, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המשתמשים ולכל נזק, אי נוחות, אבדן עגמת נפש ובכל תוצאה ישירה ו/או עקיפה אשר  ייגרמו למשתמש,לרכושו או לצד שלישי בשל השימוש בתכנים באתר זה. כמו כן, ההסתדרות לא תהא אחראית לכל טעות, שגיאה, השמטה  או חוסר דיוק ו/או עדכון של המידע ו/או הנתונים המפורסמים בו.

7.       חלק מהשירותים באתר מצריכים הזנה של פרטיך האישיים, כגון שם מלא ופרטי התקשרות. ההסתדרות רשאית לעשות שימוש במידע האישי שהוזן בהתאם למדיניות הפרטיות המפורטת מטה ובהתאם להוראות כל דין והזנת הפרטים מהווה הסכמה מצד המשתמש לשמירת נתונים אלה והשימוש בהם, בהתאם למדיניות הפרטיות.

8.       ההסתדרות אינה מתחייבת ששירותי האתר יינתנו כסדרם וללא הפרעה או בלא הפסקות וללא טעויות וכי יהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי ההסתדרות או מי מטעמה, או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כלים בחומרה ו/או בתכנה ו/או במערכות התקשרות של ההסתדרות או מי מטעמה. כמו כן, רשאית ההסתדרות לפי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק או להשהות את הפעלת האתר או חלק ממנו, לשנות את מבנה האתר ותוכנו.

 

קישורים

9.       האתר יכול לכלול קישורים או היפר קישורים ליישומי תכנה ו/ או אתרים של צדדים שלישיים, אשר אינם בפיקוח ההסתדרות ואינם נבדקים על ידה, לרבות לעניין מהימנות תוכנם והאבטחה בהם. לפיכך, ההסתדרות לא תישא בכל חבות מכל סוג שהוא בכל הקשור, לתוכן של יישומים אלה,  לאבטחת המידע בהם, לזכויות הקניין הרוחני בהם או כל זכות אחרת של צד שלישי, בגין התוכן שיפורסם באתרים ו/או ביישומים והאתרים של הצדדים השלישיים האמורים.

10.   ההסתדרות תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים. ההסתדרות אינה מתחייבת כי הקישורים לאתרי האינטרנט או היישומים של הצדדים השלישיים יהיו פעילים.

11.   כל שימוש באתר לרבות בתוכן המסופק על ידי ההסתדרות ו/או בתוכן של צד שלישי, לרבות כניסה של משתמשים לאתרים ויישומי תכנה של צדדים שלישיים על ידי הפניה באתר ו/או בפרסומת באתר, יתבצע על אחריותו הבלעדית של המשתמש. למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כנגד ההסתדרות בקשר לתוכן האתר, לרבות בגין כל נזק ישיר או עקיף הנובע משימוש ו/או כניסה לאתר ו/או בשל הסתמכות של תוכן האתר או בשל פגיעה בפרטיות בעקבות שימוש כאמור.

12.   אין לפרש קישורים לאתרים של הצדדים השלישיים כמתן גושפנקה, אישור, המלצה או העדפה של ההסתדרות לאותם האתרים המקושרים, לרבות למסמכים וכל חומר אחר הנמצא בהם, למפעילי האתרים או למוצרים והשירותים המוצגים בהם.

הצטרפות להסתדרות

13.     ההסתדרות מאפשרת למשתמשים שאינם חברים בהסתדרות להצטרף אליה, באמצעות טופס מקוון.

14.     הצטרפות להסתדרות הינה וולונטרית והיא כרוכה בתשלום דמי חבר. את דמי החבר ניתן לשלם בהוראת קבע, כרטיס אשראי או, במקרה של מקום עבודה מאורגן, דרך מקום העבודה. בעת מילוי טופס ההצטרפות על המשתמש למלא את שם מקום עבודתו. ככל שהמערכת לא תזהה מקום עבודה זה כמקום עבודה מאורגן, בו התשלום נעשה דרך  מקום העבודה, יתבקש המשתמש לבחור את דרך תשלום דמי החבר להסתדרות – בהוראת קבע או באמצעות כרטיס אשראי ולמלא את הפרטי התשלום.

15.       באחריות ההסתדרות לצרף את המשתמש המבקש זאת כחבר הסתדרות ולגבות את תשלום דמי החבר בהתאם לפרטי החבר. דף תשלום דמי החבר עומד בתקן אבטחה PCI-DSS

16.     בכל מקרה של מילוי פרטי חיוב כאמור לעיל, המשתמש יוכל לבטל הוראה זו בהתראה של 7 ימי עסקים.

17.     הצטרפות להסתדרות מאפשרת גם הצטרפות לחברת העובדים השיתופית הכללית בארץ ישראל (להלן: "חברת העובדים") שהינה אגודה שיתופית ועל המצטרף להתחייב למלא אחר הוראות חוקות ההסתדרות וחברת העובדים ואחר כל החלטה והוראה של מוסדותיהן המוסמכים, כפי שיתקבלו מעת לעת.

18.     הצטרפות להסתדרות, לרבות באמצעים המקוונים, כוללת הזנת מידע אישי של המשתמש המבקש להצטרף להסתדרות. מידע זה יישמר במאגר המידע של ההסתדרות שמספרו 843161, כאשר ההסתדרות רשאית לקבל עדכון ממאגרי המידע של משרד הפנים בקשר לפרטי המידע שסופקו בטופס ההצטרפות. פרטים אלה (שנמסרו על ידי המשתמש ושהתקבלו ממשרד הפנים אודות חבר ההסתדרות) ישמשו את ההסתדרות וחברת העובדים ו/או מי מטעמן. פרטים אלה עשויים לשמש לדיוור ישיר ושירותי דיוור ישיר, לרבות דיוור פרסומי, בהתאם לצרכי ההסתדרות  לשם מילוי מטרותיהן, כמופיע בחוקתה ולשם מתן סל השירותים לחבריהן והכל בהתאם למטרות מאגר המידע.

 

קנין רוחני

19.   מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני בעיצוב האתר ובתכן האתר, לרבות בכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקס וכל חומר אחר הכלול בו, הינן של ההסתדרות בלבד או של צד שלישי ממנו קיבלה ההסתדרות הרשאה. אין באתר או באמור בו, במפורש או במשתמע, משום מתן רישיון או זכות להשתמש בתוכן המצוי בו ואין להעתיק, להפיץ לצטט, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמת ההסתדרות לכך, בכתב ומראש.

20.   סימני המסחר באתר הינם קניינם של ההסתדרות בלבד או, במידה שפורסמו מטעמם של צדדים שלישיים, קניינם של אותם צדדים שלישיים ואין לעשות בהם שימוש בלא הסכמתם, בכתב ומראש.

21.   המצטט כאמור מתוך אתר זה, חייב לציין את מקור לציטוט. אסור למשתמש לעשות בחומר המוגן כל סילוף, פגימה או שינוי אחר או כל פעולה שיש בה משום הפחתת ערך ביחס לחומר המוגן, העלולה לפגוע בכבודו או בשמו של בעל הזכויות היוצרים בו.

 

שונות

22.   על תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהסכם זה ו/או מהאתר הוא בבית המשפט  המוסמך בתל אביב.